Kategorie

WEWNĘTRZNE WARUNKI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY HURTOWEJ.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

  • W celu podjęcia współpracy handlowej niezbędna jest rejestracja w naszym systemie, do której potrzebne są kserokopia dokumentów firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu. Każda kopia w/w dokumentów powinna być potwierdzona pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem właściciela firmy.
  • Dostawy towaru realizujemy na własny koszt. Ilość zamawianego towaru nie jest dokładnie określona w warunkach.
  • Dla nowych odbiorców hurtowych sprzedaż prowadzimy wyłącznie w formie faktura VAT-gotówka. Forma przelewu pojawia się po 8 fakturach gotówkowych, termin przelewu wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.
  • Dłuższe terminy płatności ustalane są indywidualnie. Długość przelewu uwarunkowana jest także obrotami sprzedaży.
  • W przypadku zaleganiu płatności w określonym terminie faktur przelewowych, zastrzegamy sobie przy dalszej współpracy wystawianie wyłącznie faktur gotówkowych.


Tomasz Lubard
Właściciel firmy